Opis

Marking elements CLP no. 1272/2008.
Nije definirano.
Ostale šifre:
Možda će biti potreban sigurnosno-tehnički list EUH210.
EUH208 sadrži 5-Chloro-2-metil-2H-izotiazolin-3-one [EZ br. 247-500-7], smjesu (3:1) koja sadrži 2-metil-2H-izotiazolin-3-one [EZ br. 220-239-6]. Može izazvati reakciju algi.

TOP